Sunday, April 10, 2016

Mathy Date.. Extended....


आज हजेरी घेताना मी मुलानां नेहमी प्रमाणे दिनांक विचारली... आणि पट्कन ते ओरडले : ९-४-१६ आणि हे ऐकताच मला ५ दिवस आधीची मस्ती आठवली... तारखेबरोबर...
बघा तुम्हाला पण काही जाणवते का? म्हणून मी फळ्यावर ९-४-१६ ही तारीख लिहून मुलानां विचारलं.. "मला ह्या तारखेत एक गमत दिसते.. बघा तुम्हाला पन दिसते का?" सगळ्यांचे डोळे फळ्याकडे वळ्ले आणि काही क्षणात.. सर... मला पन दिसले... ९ x ४ = २० + १६ = ३६ तिने मला स्तब्ध केले.. कारण मी २०१६ चे २० लिहिले नव्हते.. तेवढ्यात अजून एक हात वर घेला.. "सर... मला काही वेगळे सापडले.. "

Monday, April 4, 2016

Mathy Date (Square root day)

My students gave me a beautiful prize today -- "सर, आज ची तारीख बघा ना... किति मस्त आहे... " I was truly surprised... but also, equally delighted... my students have started looking for maths in everything around... "काय विशेष आहे?" "सर, ४-४-१६... चार चोक सोळा" with a wonderful joy of discovery on their face as well as tone... "ओह... खरच छान.... असं परत कधी होणार का?" after about 3-4 seconds.. "सर, बे अठे सोळा" "अरे वाह.. आणि कधी येणार हे?"